Активниот стегач за олеснување на Ахиловата тетива со продолжен додаток на тетивата (AchilloTrain Pro)

Карактеристики
Локално поставената ахилна пелота е многу еластична и анатомски обликувана. Површината на Пелотата која е насочена кон тетива е исполнета со надолжни вдлабнувања, кои го стимулираат проприоцептот. Многу еластична ткаенина во вентралната областа на тибија помага пациенти подготвуваат апликацијата. Доколку е потребно, се препорачува употреба на високоеластичната повишена пета. Краток ткаење во областа на ногата намалува веројатноста за појава на иритација во делот на главата на 5-тите стапални коски. Активниот стегач е анатомски ткаен поради што одговара многу добро и е удобно да се носат. Тој може да се користи и на десна и лева страна.
Ефекти
Сталната промена на компресија и декомпресија (слично на фрикциската масажа) потенцирана во интегрираните чворови, го забрзува оздравувањето, а надолжно вдлабната – ресорпција на едеми. Истовремена прориоцептивна стимулација на нервни завршетоци на мускулативно-тетивни премин ги подобрува мускулните функции. Сензомоторниот квалитет е позитивно стимулиран како и невромускулатурниот комплекс. Со ова се остваруваа мускулатурните активности.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!